0
Produkty v košíku
Celková cena: 0,00 Kč s DPH
Přejít do košíku
Nakupte ještě za 5 990,00 Kč a získáte dopravu zdarma.
0,00 Kč 3 000,00 Kč

Obchodné podmienky

(Dále jen "Podmínky")


Provozovatelem internetového obchodu www.madmatshop.cz je společnost:

Madmat, s.r.o. Jurkovičova 10, 83106 Bratislava-Rača,

provoz: Koľajná 6, 831 06 Bratislava - Rača

odpovědný vedoucí: Marek Madarász


IČO: 36364398

DIČ: 2022193558

IČ-DPH: SK 2022193558


Zapsaný v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 40812 / B

Banka: Fio banka

Číslo účtu: 2201574130/2010

IBAN: CZ8320100000002201574130

SWIFT: FIOBCZPP

Variabilní symbol: číslo objednávky


Tel .: +421 915 779 419

info@madmatshop.cz

www.madmatshop.cz


Kontrolní úřad: Slovenská obchodní inspekce (SOI) Inspektorát SOI pro Středočeský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele

tel. č .: 02/58272 172-3; 02/58272 104

fax č .: 02/58272 170

E-mail: ba@soi.sk,

Web stránka: http://www.soi.sk
Článek 1 Úvodní ustanovení


1.1 Podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností Madmat, sro, se sídlem Jurkovičova 10, 83106 Bratislava-Rača, Slovenská republika, IČ: 36364398, DIČ: SK2022193558, Bankovní spojení: Fio banka, účet: 2201574130/2010, IBAN: CZ8320100000002201574130, ( dále jen "Prodávající") a fyzickou osobou nebo právnickou osobou, která prostřednictvím internetové stránky http://www.madmatshop.cz (dále jen "Stránka") kupuje nabízené zboží (dále jen "Kupující").


1.2 Na smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není spotřebitelem (§2 odst. 1 písm. A) zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů) se Čl. 5 a 6 Podmínek nepoužije. Právní vztahy mezi smluvními stranami uvedenými v předchozí větě, které nejsou Podmínkami upravené se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.Článek 2 Uzavření smlouvy


2.1 Návrh na uzavření smlouvy (objednávka) je Kupující povinen zaslat Prodávajícímu prostřednictvím elektronického formuláře, který je umístěn na Stránce. Zařazení konkrétní položky do formuláře uskuteční Kupující kliknutím na ikonu "přidej do košíku". Kliknutím na ikonu "jit do pokladny" Kupující potvrdí druh a množství zboží, které je předmětem objednávky. Po vyplnění údajů potřebných pro přihlášení (již registrovaný uživatel), resp. vyplnění údajů potřebných pro uskutečnění objednávky (nezaregistrovaný uživatel) kliknutím na ikonu "Objednávka s povinností platby" zašle Kupující objednávku Prodávajícímu.


2.2 Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem na adresu Kupujícím při registraci potvrzení o přijetí objednávky. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde Kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím. Na uvedenou e-mailovou adresu bude v případě v případě potřeby Prodávající zasílat všechny další informace ohledně objednávky.


2.3 Od zveřejnění zboží na Stránce je Prodávající vázán podmínkami jeho prodeje.


2.4 Strany se dohodly, že jakoukoli další elektronickou komunikaci v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vyplývajících ze smlouvy bude Kupující zasílat Prodávajícímu na emailovou adresu info@madmatshop.cz.


2.5 Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny do 14 dní a na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.Článek 3 Kupní cena, náklady na dodání zboží, záloha


3.1 Strany se dohodly, že Kupující kupuje od Prodávajícího zboží za cenu, která je v době odeslání objednávky Prodávajícímu uvedena na Stránce než kupní cena zboží. Cena zboží a nákladů na jeho dopravu je uváděna včetně DPH. Jsme plátci DPH. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak. Kupující může využít i možnost spotřebitelského splátkového úvěru - více informací získáte zde.


3.2 V případě, že kupující po potvrzení objednávky nepřevezme zboží, resp. nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu při převzetí zboží bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.

 

 

3.3 Kupující je povinen zaplatit kupní cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží včas a řádně. Závazek Kupujícího zaplatit kupní cenu a náklady spojené s dodáním zboží se považuje za splněný okamžikem připsání finančních prostředků na bankovní účet Prodávajícího uvedený v Čl. I. Podmínek, případně uhrazením dobírky při přebírání zboží od pracovníka kurýrní služby.


3.4 Kupní cena a náklady spojené s dodáním zboží jsou splatné okamžikem doručení zboží Kupujícímu pokud Podmínky nestanoví jinak.


3.5 Faktura, která zároveň slouží jako daňový doklad a dodací list, bude Kupujícímu doručena v balíku spolu se zbožím. Faktura slouží jako záruční list u zboží, které nemá vystaven záruční list.Článek 4 Dodání zboží


4.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží do 30 dnů od potvrzení objednávky. Pokud prodávající nesplnil svůj závazek dodat věc ve lhůtě podle první věty, kupující ho vyzve, aby dodal věc v jím poskytnuté dodatečné přiměřené lhůtě. Pokud prodávající nedodá věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy.


4.2 Po doručení zboží do sídla Prodávajícího dodavatelem je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit Kupujícímu a navrhnout Kupujícímu prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky den a čas, ve kterém bude Kupujícímu zboží předáno.


4.3 Kupující je povinen zboží včas a řádně převzít. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu, pásky, resp. pečeti a případné poškození obalu zboží nebo pásky, resp. pečeti ihned oznámit kurýrovi. Po převzetí zboží je Kupující dále oprávněn zkontrolovat zda obsah balíku množstvím a svou povahou odpovídá jeho objednávce a zda zboží neobsahuje zjevné vady. V případě zjištění nesouladu dodaného zboží s objednávkou nebo v případě existence zjevných vad zboží je Kupující povinen tuto skutečnost oznámit mailem na adresu objednavky@madmat.sk nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Nároky z pozdější zjištěných vad takto poškozeného zboží si budete moci uplatnit pouze pokud zákazník prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době převzetí od dopravce.


4.4 Pokud není poškození nebo částečná ztráta zboží zjevná při jeho převzetí, je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu a dopravci vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení zboží. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody sepíše zástupce dopravce s Kupujícím zápis o škodě. Nároky z pozdější zjištěných vad takto poškozeného zboží si budete moci uplatnit pouze pokud zákazník prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době převzetí od dopravce.

 

 

 

Článek 5 Záruka, vady zboží, reklamace, servis


5.1 Záruční podmínky se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění. Prodávající poskytuje na zboží záruku v trvání dvaceti čtyř (24) měsíců, pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účely podnikání s tímto výrobkem není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Kupující byl řádně seznámen s reklamačním řádem a informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") v době před uzavřením kupní smlouvy tak, že umístil tyto obchodní podmínky na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si v době před odesláním objednávky přečíst jejich.


5.2 Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené jeho užíváním v rozporu s účelem používání nebo pokyny uvedenými v návodu k použití, mechanickým poškozením, vystavením zboží nebezpečným následkem tepelného a / nebo elektromagnetického záření, působením povětrnostních vlivů a vlivů okolí (vlhkost, prašnost, přímé sluneční záření, vibrace), mechanickým poškozením a neoprávněnými zásahy do zboží.


5.3 V případě vzniku vad zboží během záruční doby je Kupující oprávněn reklamovat vady v sídle Prodávajícího.


5.4 Při uplatňování nároků z odpovědnosti za vady je Kupující povinen předložit doklad o koupi zboží (fakturu / pokladní blok), který slouží jako záruční list, nebo záruční list a písemně oznámit podstatu vady zboží. Kupující je povinen předat zboží spolu s příslušenstvím. V případě zasílání zboží je Kupující povinen uskutečnit všechny úkony potřebné k ochraně zboží před poškozením během přepravy.


5.5 V případě reklamace zboží, jehož součástí nebo příslušenstvím jsou paměťová média je Kupující povinen před reklamací vady tvaru informace obsažené na paměťovém médiu zboží zálohovat. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou případným poškozením nebo ztrátou informací, která nastala na paměťovém médiu zboží během odstraňování vad zboží.


5.6 V případě, že oprava vadného zboží nebo jeho výměna není možná, je prodávající oprávněn přistoupit ke zrušení smlouvy vystavením dobropisu kupujícímu ve výši nákupní ceny zboží v den nákupu.


5.7 Reklamace bude důvodně zamítnuta a výrobek bude kupujícímu vrácen, pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný nebo nesplňuje kritéria výrobce pro záruční reklamaci.


5.8. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.


5.9. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů.

 

 

Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím Madmat sro Jurkovičova 10, 83106 Bratislava-Rača, IČ: 36364398, DIČ: 2022193558, IČ-DPH: SK 2022193558 je Slovenská obchodní inspekce Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk); spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.


Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Článek 6 Odstoupení od smlouvy


6.1 Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 102/2014 Sb.) Má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě dopis o odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil.

 

6.2 Pokud kupující odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží u prodávajícímu.

 

 

6.3 Pokud si kupující přeje odstoupit od kupní smlouvy, kontaktuje prodávajícího e-mailem, telefonicky nebo osobně přímo na prodejním místě prodávajícího a zašle resp. předá mu písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu nebo adresy pro vrácení zaplacené kupní ceny.


Zakoupené zboží doručí kupující spolu s dokladem o koupi zpět na adresu prodávajícího:

MADMAT s.r.o., Koľajná 6, 831 06 Bratislava, Slovenská Republika.


Zboží nám prosím neposílejte na dobírku! Doporučujeme Vám zboží pojistit.6.4 Kupující má právo po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako při nákupu v klasickém kamenném obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží. Spotřebitel je odpovědný za případné snížení hodnoty zboží. Odzkoušet tedy neznamená začít zboží používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu.


V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není používán a není poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu zboží, která byla uvedena ve faktuře, nebo její část, která již byla uhrazena.Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.


Prodávající poukáže finanční prostředky kupujícímu buď převodem na účet (pokud jej kupující uvedl v písemném odstoupení od smlouvy) do 14 dnů nebo na adresu kupujícího do 14 kalendářních dnů.


6.5 V souladu s ust. § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku objednatel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

- poskytování služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

- prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků objednatele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho objednatele, nebo zboží, které ohledem na jeho vlastnosti nelze vrátit.

 

 

Ke stažení:

Příloha č.1 Formulář pro odstoupení od smlouvy

Příloha č.2 Poučení o uplatnění práva kupujícího na odstoupení od smlouvy

 

 

 

6.6. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.


Článek 7 Osobní údaje a jejich ochrana

7.1.Zmluvné strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky pokud je fyzickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.7.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, je-li právnickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ (pokud mu bylo přiděleno), číslo telefonu a e-mailovou adresu.7.3. Kupující, který se v rámci internetového obchodu zaregistroval, si může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části "Můj účet".7.4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), ( dále jen "Nařízení"), prodávající jako provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné na plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.7.5. Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po doručení objednaného zboží, resp. služby kupujícímu, na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího i pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích, resp. službách.7.6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.


7.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s čl. 5 odst.1 písm. a) a písm. b) Nařízení, bude osobní údaje kupujícího získávat výhradně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.


7.8. Prodávající prohlašuje, že pro jiné účely než je uvedeno v těchto obchodních a reklamačních podmínkách bude získávat osobní údaje kupujícího vždy zvlášť na adekvátním právním základě a zároveň zajistí, že se tyto osobní údaje budou zpracovávat a využívat výhradně způsobem, který odpovídá účelu pro který byly shromážděny a nebude je sdružovat s osobními údaji, které byly získány na jiný účel nebo za účelem plnění kupní smlouvy.

 

 

7.9. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

    své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek prokazující totožnost prodávajícího,

    kontaktní údaje prodávajícího, resp. odpovědné osoby prodávajícího,

    účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a právní základ zpracování osobních údajů,

    že požadované osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy a řádného vybavení a doručení objednávky je kupující povinen poskytnout,

    pokud se zpracování zakládá na čl. 6 odst.1 písm. f), že oprávněným zájmem, který prodávající sleduje, je přímý marketing,

    identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží, resp. identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů pokud existují,

    dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,


7.10. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje v Nařízení ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.


7.11. Prodávající v souladu s Nařízením poskytuje kupujícímu, jehož údaje zpracovává, následující informace:

    totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a v příslušných případech zástupce prodávajícího,

    kontaktní údaje případné odpovědné osoby,

    účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování,

    pokud se zpracování zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f), oprávněné zájmy, které sleduje prodávající nebo třetí strana,

    okruh příjemců, nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují,

    v relevantním případě informaci o tom, že prodávající zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,

    dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,

    informace o existenci práva požadovat od prodávajícího přístup k jeho osobním údajům a práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracovávací nebo práva namítat proti zpracovávání jakož i práva na přenositelnost údajů,

    právo podat stížnost orgánu dozoru,

    informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonnou nebo smluvní požadavkem nebo požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy, zda je kupující povinen poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí těchto údajů,

    existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování;


Kupující má právo získat od prodávajícího kopii osobních údajů, které se zpracovávají a k ní má právo získat i všechny výše uvedené informace. Za jakékoli další kopie o které kupující požádá může prodávající účtovat poplatek odpovídající správním nákladům na vyhotovení kopie.7.12. Pokud kupující uplatní své právo podle bodu 7.11. písemně nebo elektronicky a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo podle bodu 7.11., považuje se žádost za podanou podle tohoto nařízení.7.13. Kupující má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud kupující namítne takové zpracování, prodávající ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ode dne doručení takové námitky prodávajícímu a osobní údaje dotyčného kupujícího se na takové účely již nesmějí a nebudou zpracovávat.7.14. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat o tom stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.7.15. Prodávající přijme vhodná opatření s cílem poskytnout kupujícímu všechny informace uvedené v bodě 7.11. ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky nebo v souladu s Nařízením jinými prostředky, na kterých se s kupujícím dohodne.7.16. Informace o opatřeních, která byla přijata na základě žádosti kupujícího, poskytne prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od doručení žádosti.

7.17. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že z titulu plnění uzavřené smlouvy se při zpracovávání osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhem příjemců:

ReMax Courier Service, spol. s r.o., se sídlem Albína Brunovského 6, 841 05 Bratislava, IČO: 35825456, zapsaná v: obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 25438 / B

 

Geis Parcel SK s.r.o., so sídlom Trňanská 6, 96001 Zvolen, IČO: 46489592, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 21503/S Geis Parcel CZ s.r.o., se sídlem Trňanská 6, 96001 Zvolen, IČ: 46489592, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka číslo 21503 / S


Článek 8 Závěrečná ustanovení


8.1 Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Stránce.


8.2 Smluvní vztah mezi stranami je uzavřen podle slovenského práva.